فراورده های سنابل

20170704_195154

کد دارو

عنوان دارو

بسته بندی

قیمت به تومان
۲۰۰۰ پماد هواچوبه تیوپ سی گرمی ۹۹۰۰۰
۲۰۰۱ تخم بالنگو قوطی پلمپ نمره ۶۰ ۱۱۸۰۰۰
۲۰۰۲ قطره سیناماز قطره چکان ۱۰ سی سی ۵۷،۰۰۰
۲۰۰۳ شربت بارهنگ (بارشان) شیشه ۲۴۰ سی سی ۱۲۴،۸۰۰
۲۰۰۴ شربت زعفران مرکب شیشه ۲۴۰ سی سی ۱۲۴،۸۰۰
۲۰۰۵ شربت گواران شیشه ۲۴۰ سی سی ۱۱۴،۰۰۰
۲۰۰۶ شربت زوفا زوفی بل شیشه ۲۴۰ سی سی ۱۱۹،۰۰۰
۲۰۰۷ شربت سیب و ریحان (پردیحان) شیشه ۲۴۰ سی سی ۱۳۲،۰۰۰
۲۰۰۸ شربت کاهو (نوما) شیشه ۲۴۰ سی سی ۹۹،۰۰۰
۲۰۰۹ کپسول اطریفل قوطی ۴۲ عدد ۷۲،۰۰۰
۲۰۱۰ کپسول بادرنجبویه قوطی ۴۲ عدد ۹۹،۰۰۰
۲۰۱۱ کپسول طیب قوطی ۴۲ عدد ۹۹،۰۰۰
۲۰۱۲ کپسول مقوی کبد قوطی ۴۲ عدد ۹۳،۰۰۰
۲۰۱۳ کپسول هلیله قوطی ۴۲ عدد ۹۰،۰۰۰
۲۰۱۴ معجون افتیمون قوطی پلمپ نمره ۶۰ ۷۵،۰۰۰
۲۰۱۵ کپسول دیابت قوطی ۴۲ عدد ۷۹،۰۰۰
۲۰۱۶ کپسول کلسترول قوطی ۴۲ عدد ۷۴،۰۰۰
۲۰۱۷ کپسول هلی زر قوطی ۴۲ عدد ۷۵،۰۰۰
۲۰۱۸ سبوس مرکب قوطی پلمپ نمره ۶۰ ۵۴،۰۰۰
۲۰۱۹ شربت چهار شربت ۲۱۴,۰۰۰
۲۰۲۰ کپسول ایارج فیقرا قوطی ۴۲ عدد ۹۶،۰۰۰
۲۰۲۱ پودر محلل قوطی پلمپ نمره ۶۰ ۷۶،۰۰۰
۲۰۲۲ کپسول مقوی قلب قوطی ۴۲ عدد ۲۵۰,۰۰۰
۲۰۲۳ پودر دیابت قوطی پلمپ نمره ۶۰ ۱۵۰,۰۰۰
۲۰۲۴ کپسول اطریفل اسطوخودوس قوطی ۴۲ عدد ۲۵۰,۰۰۰
۲۰۲۵ ۱۶۸,۰۰۰
۲۰۲۶ شامپو تارا ۱۱۷,۰۰۰
۲۰۲۷ شربت فلوبل ۱۶۸,۰۰۰
۲۰۲۸ کپسول اطریفل گشنیزی قوطی ۴۲ عدد ۸۶,۰۰۰
۲۰۲۹ کپسول اطریفل اسطوخودوس قوطی ۴۲ عدد ۹۷,۰۰۰
۲۰۳۰ کپسول کمیفر قوطی ۴۲ عدد ۹۹،۰۰۰
۲۰۳۱ کپسول مازو قوطی ۴۲ عدد ۹۷,۰۰۰
۲۰۳۲ کپسول حافظه قوطی ۴۲ عدد ۹۳,۰۰۰
۲۰۳۳ کپسول انیسون قوطی ۴۲ عدد ۸۹،۰۰۰
۲۰۳۴ کپسول ریوند قوطی ۴۲ عدد ۶۶,۰۰۰
۲۰۳۵ کپسول حافظه قوطی ۴۲ عدد ۹۳،۰۰۰
۲۰۳۶ کپسول مازون قوطی ۴۲ عدد ۹۷,۰۰۰
۲۰۳۷ پودر کمر ۸۲,۰۰۰
۲۰۳۸ پودر محلل ۷۶,۰۰۰
۲۰۳۹ شربت فینکس بطری ۲۴۰ سی سی ۹۴,۰۰۰
۲۰۴۰ پماد ضد جوش پونی تیوپ سی گرمی ۱۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱ پماد لاغری تیوپ سی گرمی ۹۹،۰۰۰
۲۰۴۲ پمادلطیف تیوپ سی گرمی ۷۶,۰۰۰
۲۰۴۳ ماسک شفاف قوطی پلمپ نمره ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰۴۴ ماسک لطیف قوطی پلمپ نمره ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰۴۵ محلول رویان شیشه ۱۲۰ سی سی ۲۰۰,۰۰۰
۲۰۴۶ پماد لاغری موضعی تیوپ ۶۰ گرمی ۹۹،۰۰۰
۲۰۴۷ آویشن سنابل ۱۰۰,۰۰۰
۲۰۴۸ بارهنگ سنابل ۱۰۰,۰۰۰
۲۰۴۹ خاکشی سنابل ۱۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰ ختمی سنابل ۱۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱ رازیانه سنابل ۱۰۰,۰۰۰
۲۰۵۲ زردچوبه سنابل ۱۰۰,۰۰۰
۲۰۵۳ زیره سنابل ۱۰۰,۰۰۰
۲۰۵۴ ملیس سنابل ۱۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵ شیره انگور ۴۰۰,۰۰۰
۲۰۵۶ دهانشویه سماگام بطری ۲۳۰ سی سی ۲۵۰,۰۰۰
۲۰۵۷ شربت چهارشربت شیشه ۲۴۰ سی سی ۳۰۰,۰۰۰
۲۰۵۸ شربت میوه نسترن وردی بل شیشه ۲۴۰ سی سی ۱۱۷,۰۰۰
۲۰۵۹ معجون اسپرم قوطی ۱۸۰ گرمی ۳۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰ روغن بنفشه قطره چکان ۱۰ سی سی ۱۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱
۲۰۶۳
۲۰۶۵
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰